Twoja bezpieczna chmura (bAckUp) – regulamin usługi

Regulamin Usługi Twoja bezpieczna chmura (Backup) będącej składową pakietu usług Bezpieczny komputer
Wersja 3(2023.08)

1. Informacje ogólne

1. Za podstawy wykonania Umowy i rozumienia niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące dokumenty będące integralną częścią Regulaminu Usługi:
a) Regulamin witryny,
b) Polityka prywatności,
c) Zasady dopuszczalnego użytkowania,
d) Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych,
e) Regulamin Usługi Bezpieczny komputer.
2. Ponadto wprowadza się do użycia następujące pojęcia:
a) Twoja bezpieczna chmura (Backup) – nazwa Usługi przeznaczonej do synchronizacji wybranych danych przechowywanych na Sprzęcie Klienta z zasobami dyskowymi „w chmurze”, archiwizację danych w odstępach 7 dniowych i zapewnieniu dostępu dla Klienta do zarchiwizowanych danych,
b) Regulamin – niniejszy regulamin usługi „Twoja bezpieczna chmura (Backup)”,
c) Infrastruktura – wszystkie fizyczne i wirtualne elementy wdrożone przez kaptech.it w ramach Usługi, mogące składać się z zasobów fizycznych, takich jak sprzęt sieciowy, oraz zasobów logicznych, takich jak przepustowość , oprogramowanie i/lub aplikacje,
d) Treść – informacje, dane, pliki, systemy, aplikacje, strony internetowe i inne elementy powielane, hostowane, gromadzone, przechowywane, przesyłane, rozpowszechniane i używane i eksploatowane przez Klienta w ramach Usługi,
e) Przepisy i rozporządzenia dotyczące eksportu – wszystkie mające zastosowanie przepisy i rozporządzenia dotyczące kontroli eksportu i reeksportu, takie jak: Export Administration Regulation („EAR”), International Traffic in Arms Regulations („ITAR”), rozporządzenie Rady (WE) nr 428/2009 ustanawiające wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania oraz obowiązujące europejskie obostrzenia (sankcje) (rozporządzenia oparte na art. 215 TFUE i decyzje przyjęte w ramach polityki zagranicznej i bezpieczeństwa)
f) Przepisy antykorupcyjne – wszelkie obowiązujące przepisy dotyczące walki z korupcją, w tym amerykańska ustawa o praktykach korupcyjnych za granicą (ang. U.S. Foreign Corrupt Practices ACT), ustawa U.K. Bribery Act oraz prawodawstwo wdrażające Konwencję OECD o zwalczaniu przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych w międzynarodowych transakcjach handlowych,
g) Przestrzeń dyskowa – przestrzeń udostępniona Klientowi celem przechowywania Treści w infrastrukturze zarządzanej przez kaptech.it, o pojemności wyrażonej w jednostkach takich jak GB, TB, o określonym głównym przeznaczeniu Usługi, oraz o poziomach dostępności Usługi.
h) Produkt osób trzecich – produkt/usługa/oprogramowanie, jaki został zakupiony i/lub skonfigurowany przez kaptech.it celem świadczenia Usług dla Klientów. Dobór rozwiązań opiera się na pozytywnych doświadczeniach związanych z użyciem tych produktów oraz ich niezawodnością.
Produkty jw. pochodzą od firm/organizacji/projektów: Rockstor, Synology, Nexcloud oraz od dostawców tworzących własne rozwiązania (m.in. OVH) w oparciu OpenZFS.
Wymienione powyższej nazwy stanowią zastrzeżoną własność tych firm/organizacji, a OpenZFS jest rozpowszechniany na licencji Common Development and Distribution Licence (CDDL).
3.  Niniejszy Regulamin stanowi uzupełnienie Ogólnych warunków świadczenia Usług, na które składają się dokumenty wyszczególnione w powyższym ust. 1.
W przypadku rozbieżności zapisów niniejszego Regulaminu względem Ogólnych warunków świadczenia Usług, zapisy Regulaminu stają się nadrzędne.
4. Usługa Twoja bezpieczna chmura (Backup) jest Usługą polegającą na udostępnianiu Przestrzeni dyskowej w Infrastrukturze zarządzanej przez kaptech.it. Usługa opiera się na różnych, zależnych od ofert Produktów osób trzecich.
5. Usługa Twoja bezpieczna chmura (Backup) może być składową pakietów usług informatycznych oferowanych przez kaptech.it,
6. Snapshot – stan danych znajdujących się w Przestrzeni dyskowej w danym momencie.

2. Wymagania wstępne

1. Kaptech.it dokłada wszelkich starań, by w konfiguratorze Usługi i jej konfigurowalnych opcjach zawrzeć wszelkie niezbędne informacje na temat Usługi, jej użyteczności oraz jej składowych.
Niezależnie od powyższego Klient winien zapoznać się z poszczególnymi składowymi Usługi przez zamówieniem i opłaceniem Usługi (chyba że Usługa oferowana jest bezpłatnie w ramach innego pakietu usług).
2. Klient potwierdza, że posiada wszelką wiedzę techniczną niezbędną do prawidłowego użytkowania, w tym administrowania Usługą, w szczególności zarządzania Przestrzenią dyskową i zapewnienia ciągłości Treści przechowywanych w ramach Usługi, m.in. poprzez czasowe wykonywanie kopii zapasowych na oddzielnych, geograficznie odległych od siebie nośnikach fizycznych

3. Obowiązki i wymagania odnoszące się od Klienta

1. Usługa zostaje uruchomiona w terminie do 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia, a o jej uruchomieniu Klient informowany jest za pośrednictwem poczty elektronicznej.
W przypadku zamówienia mogącego zakłócić stabilność infrastruktury lub wydajności Usług oferowanych przez kaptech.it lub dostawców rozwiązań, zastrzega się prawo do kontaktu z Klientem w celu znalezienia alternatywnego, odpowiadającego potrzebom i ograniczeniom obu Stron i/lub anulowania zamówienia.
Od momentu aktywacji Usługi Klientowi przysługuje prawo do zwiększenia Przestrzeni dyskowej. Zmniejszenie Przestrzeni nie będzie możliwe w ramach uruchomionej i Aktywowanej Usługi.
Kaptech.it zapewnia bieżące wsparcie w procesie migracji pomiędzy różnymi Usługami.
2. Klient zobowiązuje się do korzystania z Usługi wyłącznie w celu przechowywania Treści, ich udostępniania oraz archiwizacji, zgodnie z Zasadami dopuszczalnego użytkowania.
W przypadku oczywistego naruszenia lub nadużycia Usługi Klient przyjmuje do wiadomości, że prawo do zawieszenia Usługi i/lub wypowiedzenia Umowy pozostaje bez uszczerbku dla wszelkich odszkodowań, o które może wnosić kaptech.it.
3.  Klient nie będzie wykorzystywać Produktów osób trzecich z naruszeniem rodzajów, ilości i innych atrybutów użytkowania związanych z licencjami Produktów osób trzecich.
4. Usługa może być użytkowana i połączona z elementami oprogramowania nie dostarczanymi przez kaptech.it. Na Kliencie spoczywa obowiązek nabycia wszystkich praw koniecznych do używania wspomnianych elementów. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za instalację tych elementów. Zaznacza się, że kaptech.it nie gwarantuje kompatybilności Usługi ze wspomnianymi elementami oraz nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności w przypadku niewłaściwego działania Usługi na skutek tych instalacji oraz integracji Usługi z zadaniami realizowanymi przez wspomniane elementy oprogramowania.
Klient ponadto zobowiązuje do użytkowania oprogramowania w najnowszych dostępnych wersjach.
5. Klient zobowiązuje się do przestrzegania Przepisów antykorupcyjnych oraz Przepisów i Rozporządzeń dotyczących eksportu.
6. Klient oświadcza, że jest mu znany mechanizm, wynikający z dobrych praktyk, w zakresie tworzenia w pełni funkcjonalnych kopii zapasowych w systemie 3-2-1. Wymóg ten oznacza, że Klient winien posiadać 3 kopie zapasowe, na co najmniej 2 różnych nośnikach, przy czym 1 kopia znajduje się w miejscu poza miejscem przechowywania kopii pozostałych (najlepiej w formie cold-backup offline, tj. np. odpiętego od systemów dysku twardego przechowywanego w bezpiecznym miejscu, w odpowiednich warunkach).
Stosowane przez kaptech.it mechanizmy zabezpieczenia i replikacji danych w postaci redundancji nośników, serwerów, w tym realizacji niektórych usług w trybie wysokiej dostępności HA, nie mogą być traktowane przez Klienta jako mechanizm funkcjonalnych kopii 3-2-1 lub jako gwarancja zachowania lub niezmienności Treści Klienta.
Definicja kopii zapasowych stosowana w opisie Usługi oznacza tylko stan danych w momencie stworzenia ich „kopii” lub Snapshotu i nie jest kopią zapasową w rozumieniu opisanej powyżej definicji „kopii zapasowej w systemie 3-2-1”.
Podsumowując, do Klienta należy podjęcie wszelkich niezbędnych środków w celu sporządzenia kopii zapasowych swoich Treści, aby móc je przywrócić w przypadku utraty lub uszkodzenia ich w ramach Usługi.
Klient co najwyżej może traktować Usługę jako pomoc w przechowywaniu i udostępnianiu Treści, umieszczonych w ramach Usługi na 1 nośniku, który jest szczególnie narażony na utratę lub modyfikację Treści wskutek dostępności za pośrednictwem Internetu oraz narażony z uwagi synchronizację Treści z nośnikami pamięci Klienta.
7. Jeśli Usługa jest niedostępna lub w jej funkcjonowaniu pojawiają się nieprawidłowości, za które kaptech.it może zostać pociągnięty do odpowiedzialności, do Klienta należy skontaktowanie się z kaptech.it oraz zgłoszenie awarii.

4. Zakończenie Usługi

1. Na 7 dni przed wygaśnięciem Usługi Klient zostanie powiadomiony o tym fakcie oraz przedstawione zostaną mu opcje przedłużenia Umowy.
2. Począwszy od wygaśnięcia Usługi wszystkie Treści Klienta przechowywane na Przestrzeni dyskowej są nieodwracalnie usuwane po upływie 5 dni kalendarzowych.
Wobec powyższego Klient zobowiązany jest do zabezpieczenia się przed utratą Treści przed końcem Usługi, niezależnie od przyczyny.
3. Usługa Twoja bezpieczna chmura oferowana jest w oparciu o liczne rozwiązania techniczne różniące się od siebie specyfiką, rodzajem dostawców rozwiązań i sposobów konfiguracji i udostępnienia Usługi. Każda z indywidualnych konfiguracji Usługi, w szczególności Usługi realizowane poza infrastrukturą kaptech.it, podlegają następującym cyklom życia:
a) ogólna dostępność – dzień, w którym Usługa są udostępnione dla Klientów,
b) zakończenie sprzedaży – dzień w którym Usługa lub jedna z jej wersji zostaje przerwana; po upływie tego terminu Klient nie będzie mógł już zamawiać nowej Usługi z tej gamy Usług,
c) koniec rozwoju – po upływie tego terminu Klient nie będzie mógł zamawiać dodatkowych zasobów lub rozszerzeń,
d) koniec życia – dzień, w którym Usługa lub jedna z jej wersji została zatrzymana; koniec życia ogłaszany jest z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem; kaptech.it wspiera aktywnie Klienta w procesie migracji do nowej wersji Usługi.
Daty odnoszące się do poszczególnych etapów cyklu życia są przekazywane Klientowi w momencie zamawiania Usługi, w trakcie trwania Usługi, bezpośrednio na adres email Klienta.

5. Zobowiązanie dotyczące gwarantowanego poziomu Usługi (SLA)

Kaptech.it zobowiązuje się do zagwarantowania optymalnych poziomów odnoszących się do dostępności Usługi zgodnie z zasadami opisanymi poniżej.
1. W przypadku niewywiązania się z umowy SLA zostaną Klientowi przyznane rekompensaty, pod warunkiem zgłoszenia przez Klienta awarii, zgodnie z powyższym par. 3 ust. 7., w wysokości 10% miesięcznego kosztu niedostępnej Usługi za każdą godzinę niedostępności Usługi powyżej SLA, w łącznych granicach do 100% kosztów miesięcznych.
2. Miesięczny wskaźnik dostępności określony został na 99,58%, co odpowiada proporcji 717 h dostępności / 720 h w miesiącu (przy założeniu, że miesiąc ma 30 dni), w wyniku czego średniomiesięczna niedostępność Usługi wynosi 3 h, dzienna niedostępność ~6 min.
Poziom SLA ustala się cyklu miesięcznym.
Przerwy w funkcjonowaniu Usługi inicjalizowane są w celu: uaktualnień i serwisu urządzeń sieciowych, uaktualnień i serwisu serwerów, przeniesienia do produkcji rozwiązań znajdujących się w fazie testów.
3. Okres niedostępności jest obliczany przez kaptech.it od momentu zgłoszenia awarii.
4. Klient nie może powołać się na powyższy pkt 1 i domagać się odszkodowań, jeżeli nieprzestrzeganie umowy SLA wynika z:
a) działania siły wyższej i okoliczności pozostających poza kontrolą kaptech.it, zgodnie z art. 21 Regulaminu witryny,
b) niewywiązania się Klienta ze zobowiązań nałożonych na niego w ramach niniejszego Regulaminu usługi i Umowy, w szczególności braku współpracy przy naprawie incydentu,
c) nieprawidłowego lub niewłaściwego korzystania z Usługi przez Klienta, w szczególności, gdy Klient dopuścił się naruszenia Zasad dopuszczalnego użytkowania,
d) planowanej konserwacji,
e) przerwania, które nastąpiło na warunkach określonych w niniejszym dokumencie,
f) działań hakerskich,
g) celowego lub przypadkowego wyzwolenia przez Klienta mechanizmów bezpieczeństwa polegających na mitygacji ataków DOS/DDOS, blokady konta wskutek wpisywania złego hasła lub poświadczeń dodatkowych, blokady IP Klienta w przypadku podejrzenia sieciowej aktywności za złośliwą,
h) utratą przez Klienta danych uwierzytelniających, które niezbędne są dla potrzeb korzystania z Usługi.

6. Kontakt z Kaptech Krzysztof Pająk

1. Kaptech.it w Dokumentacji Usługi przekazuje następujące dane kontaktowe: osoba kontaktowa, numer telefonu, adres e-mail, ew. dodatkowy skonfigurowany kanał komunikacyjny.
2. W przypadku pytań dotyczących Usługi, ochrony Danych osobowych Klient może:
a) skorzystać z formularza kontaktowego.
b) skontaktować się zgodnie z udostępnionymi danymi w sekcji kontakt na witrynie internetowej.
3. W przypadku przekazywania informacji poufnych, których ujawnienie może wyrządzić szkody Klientowi i osobom/podmiotom z Klientem powiązanych, wszelka korespondencja wysyłana do kaptech.it winna być zaszyfrowana.
W tym celu kaptech.it udostępnia swój publiczny klucz GPG.

NAPISZ DO NAS

Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

©2023 Wszelkie prawa zastrzeżone KAPTECH® Krzysztof Pająk

opracowanie KRISP