Regulamin witryny

Wersja 2 (sierpień 2023)(PL).

Regulamin witryny kaptech.it określa zasady korzystania z witryny, zasady zamawiania usług i towarów poprzez witrynę, zasady zawierania umów poprzez funkcjonalność witryny i komunikację internetową, informacje identyfikacyjne serwisu kaptech.it wraz z danymi kontaktowymi, zasadami przetwarzania danych osobowych, prawach Konsumenta.

0. Definicje

1. kaptech.it – serwis internetowy nazywany gdzieniegdzie zwany witryną, Serwisem, zarządzany przez Kaptech Krzysztof Pająk, ul. Przanowskiego 14, 01-457 Warszawa, NIP PL5222147657, REGON 013148340.
2. Sprzedawca – Kaptech Krzysztof Pająk, ul. Przanowskiego 14, 01-457 Warszawa, NIP PL5222147657, REGON 013148340.
3. Regulamin – niniejszy dokument nazwany w części nagłówkowej „Regulaminem witryny”.
4. Zamówienie – zlecenie wykonania usługi lub dostarczenia towaru sporządzone przez Klienta, zarówno poprzez dostępne narzędzia witryny lub wiadomość wysłaną drogą e-mail na podstawie uzgodnień lub oferty indywidualnej.
5. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zgodnie z przepisami prawa posiada zdolność prawną, która zawiera ze Sprzedawcą umowę na odległość, zwana niekiedy w części regulaminu użytkownikiem.
6. Usługa – czynność nieposiadająca charakteru materialnego, jaką Sprzedawca wykonuje na rzecz Klienta lub udostępnia dla Klienta.
7. Towar/Produkt/Część/Urządzenie – rzecz ruchoma, którą Klient nabywa u Sprzedawcy.
8. Cena – wyrażona w pieniądzu wartość towaru lub usługi, za jaką Klient nabywa towar lub usługę. Ceny wyrażane są kwotami brutto oraz, o ile nie zaznaczono inaczej, kwoty wyrażone są w złotych polskich PLN.
9. Konsument – osoba fizyczna zawierająca umowę ze Sprzedawcą lub zawierający ze Sprzedawcą umowę przedsiębiorca, dla którego zakup rzeczy/usług u Sprzedawcy nie jest związany bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową.
10. Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. (wraz z późniejszymi zmianami) o prawach konsumenta.
11. Użycie profesjonalne – określenie opisujące wybraną grupę usług i/lub produktów oferowanych przez Sprzedawcę, włączając w to pakiety usług/produktów, które z racji na charakter samej usługi i nieodwracalność wykonanych usług składowych, wskutek uwarunkowań prawnych mogą być wykonane wyłącznie na rzecz osób prawnych albo jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które zgodnie z przepisami prawa posiadają zdolność prawną, oraz osób fizycznych będących przedsiębiorcami lub wykonujących wolny zawód – wyłącznie dla celów zawodowych.
12. My – zespół kaptech.it oraz podmioty z kaptech.it związane i oddelegowane do realizacji zadań w ramach działalności gospodarczej Sprzedawcy.
13. Odpowiedzialność – obowiązek prawny regulujący przewidziane prawem konsekwencje celowych działań prowadzących do powstania strat, zbędnych nakładów pracy i wydatków po stronie Sprzedawcy.

1. Wprowadzenie

Niniejsze Warunki mają zastosowanie do niniejszej strony internetowej kaptech.it oraz do transakcji związanych z oferowanymi produktami i usługami. Może okazać się, iż wiążą nas dodatkowe umowy lub korzystasz z oferowanych przez nas produktów lub usług na podstawie odrębnych regulaminów. Jeżeli którekolwiek postanowienia dodatkowych umów są sprzeczne z którymikolwiek postanowieniami niniejszych Warunków, przyjmuje się, iż pierwszeństwo będą miały postanowienia tych dodatkowych umów.

2. Związanie z postanowieniami regulaminu

Zapoznając się z treścią niniejszej strony, rejestrując się, uzyskując dostęp do strony lub korzystając z tej witryny w inny sposób, niniejszym zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych Warunków określonych poniżej.
Samo korzystanie z tej witryny oznacza znajomość i akceptację niniejszych Warunków.
W niektórych przypadkach możemy również poprosić Cię o wyraźną zgodę i/lub potwierdzenie, że zapoznałeś/aś się postanowieniami niniejszego regulaminu i jego postanowień.

3. Komunikacja drogą elektroniczną

Korzystając ze strony internetowej kaptech.it lub komunikując się z nami drogą elektroniczną, zgadzasz się i przyjmujesz do wiadomości, że możemy również komunikować się z Tobą drogą elektroniczną poprzez powiadomienia i komunikaty na stronie lub wysyłając do Ciebie wiadomość e-mail/odpowiedź chat. Ponadto zgadzasz się, że wszystkie informacje, które dostarczamy Ci drogą elektroniczną, spełniają wszystkie wymogi prawne, w tym wymóg, aby komunikacja ta miała formę pisemną.

4. Składanie zamówień i zawarcie umowy

1. Klient składa zamówienie poprzez wysłanie pisemnego zamówienia usługi lub użycie kreatora usług udostępnionego w ramach treści witryny, podając dane niezbędne dla potrzeb realizacji zamówienia.
2. Składając zamówienie Klient potwierdza, iż został poinformowany o polityce prywatności, regulaminie witryny, prawie odstąpienia od umowy zgodnie z art. 37 Ustawy o prawach konsumenta, z zastrzeżeniem wyrażonych w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta ograniczeń w prawie do odstąpienia od umowy.
3. Opłacenie zamówienia przez Klienta (zwykle przed wykonaniem usługi lub dostarczenia towaru) w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, jest tożsame z zawarciem umowy.
4. Sprzedawca przekazuje Klientowi potwierdzenie zawarcia umowy na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia/towaru lub wykonania usługi.

5. Płatności

1. Klient uiszcza należność przelewem na konto Sprzedawcy przed wykonaniem usługi/dostarczeniem towaru.
2. W indywidualnych przypadkach dopuszcza się ustanowienie innego sposobu płatności. Każdorazowa zmiana sposobu płatności wymaga formy pisemnej.

6. Realizacja zamówienia

1. Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia niezwłocznie po opłaceniu Zamówienia przez Klienta.
2. Termin realizacji zamówienia zwykle wynosi 2-14 dni.
3. Dostarczenie zamówienia, w zależności od tego, co jest przedmiotem zamówienia odbywa się w sposób następujący:
a) dla towarów lub usług serwisowych (które kończą się prawie zawsze zwrotem sprzętu należącego do Klienta) – za pośrednictwem firmy kurierskiej.
b) dla licencji elektronicznych – poprzez powiązanie faktu nabycia licencji z kontem e-mail Klienta lub kontem celowym e-mail stworzonym dla Klienta przez Sprzedawcę,
c)  Zastrzegamy sobie możliwość wydłużenia terminu realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia siły wyższej i innych okoliczności zastrzeżonych w sekcji ust. 21 – „Siła wyższa” oraz zastrzeżeń w zapisach regulaminów poszczególnych usług świadczonych przez Sprzedawcę na rzecz Klienta.

7. Reklamacje

1. W przypadku wystąpienia wady towaru Klient ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi. Korzystając z rękojmi Klient może na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym: złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, przy wadzie istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, żądać wymiany rzeczy na wolną od wad, żądać usunięcia wady.
2. W przypadku wystąpienia wady usługi, Klient ma możliwość reklamowania wadliwej usługi na zasadach jak wyżej, z zastrzeżeniem ograniczonej lub wyłączonej odpowiedzialności Sprzedawcy za usługę w związku z błędami oprogramowania, za które odpowiedzialni są licencjodawcy lub sam Klient w zakresie użytkowania oprogramowania, jego aktualizacji, czynności serwisowych, w tym monitorowania stanu sprzętu i oprogramowania.
3. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący zobowiązany jest do zgłoszenia się do Sprzedawcy w tej sprawie i wtedy, w zależności od rodzaju i wartości towaru, towar zostanie odebrany przez Sprzedawcę od Konsumenta (za pomocą przesyłki kurierskiej) lub Konsument dostarczy towar do Sprzedawcy na koszt Sprzedawcy.
4. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w terminie 14 dni.
5. Niniejszy Regulamin nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.

8. Prawo odstąpienia od umowy

1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość przysługuje wyłącznie Konsumentom.
2. Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem jest ograniczona do kwoty zamówienia, zgodnie z zapisami sekcji ust. 15 – „Gwarancje i odpowiedzialność”.
3. W przypadku ewentualnego sporu Klienta niebędącego Konsumentem ze Sprzedawcą sądem właściwym dla rozpoznania sprawy będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
4. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą zgodnie z zapisami art. 37 Ustawy o prawach konsumenta.
5. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie do Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
6. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym wszedł w posiadanie towaru/usługi lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru/usługi.
7. Konsument zobowiązany jest do należytej staranności przy złożeniu odstąpienia od umowy, tj. określenia przedmiotu sprzedaży, daty sprzedaży,  daty otrzymania towaru/usługi oraz danych pozwalających na identyfikację Klienta (imię, nazwisko, adres).
Do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Klient może posłużyć się np. listem poleconym wysłanym na adres Sprzedawcy, wiadomości e-mail lub wiadomości wysłanej za pomocą formularza kontaktowego na witrynie Sprzedawcy.
8. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
9. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej  transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Kupującego.
10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
11. Konsument zwraca towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Zwrot realizowany jest na adres: Kaptech Krzysztof Pająk, ul. Władysława Przanowskiego 14, 01-457 Warszawa.
12. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość i odesłania towaru, koszty zabezpieczenia i zwrotu towaru ponosi Konsument.
13. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

8.1 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

Zgodnie z Art.  38. [Wyjątki od prawa do odstąpienia od umowy] Ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
1. O świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości.
2. W której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
3. W której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
4. W której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia.
5. W której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami.
6. W której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów.
7. W której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
8. O dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
9. O dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1. Ustawy o prawach konsumenta.
10. O świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których konsument wyraźnie zażądał od przedsiębiorcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta.

9. Własność intelektualna i przemysłowa

My lub nasi licencjodawcy posiadamy i kontrolujemy wszystkie prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej do witryny internetowej oraz dane, informacje i inne zasoby wyświetlane lub dostępne na tej stronie.

9.1 Wszelkie prawa zastrzeżone
O ile konkretna treść nie stanowi inaczej, nie otrzymujesz licencji ani żadnych innych praw wynikających z praw autorskich, znaków towarowych, patentów lub innych praw własności intelektualnej. Oznacza to, że nie będziesz używać, kopiować, reprodukować, wykonywać, wyświetlać, rozpowszechniać, osadzać na jakimkolwiek nośniku elektronicznym, zmieniać, odtwarzać kodu źródłowego, dekompilować, przenosić, pobierać, transmitować, zarabiać, sprzedawać, wprowadzać na rynek ani komercjalizować żadnych zasobów na tej stronie internetowej, w jakiejkolwiek formie, bez naszej uprzedniej pisemnej zgody, za wyjątkiem, gdy w przepisach prawa określono inaczej (np. prawo do cytowania).
9.2 Nazwa KAPTECH stanowi własność Krzysztofa Pająk i jest Zastrzeżonym Znakiem Towarowym przez Urząd Unii Europejskiej Ds. Własności Intelektualnej, nr certyfikatu 018867968, dla następujących grup towarowych wg Klasyfikacji  nicejskiej: 9, 35, 37, 38, 42.
9.2.1 Podstawy prawne zakazujące użycia znaku przez osoby trzecie: Rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej; Art. 9 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej; Ustawa z dnia 30 czerwca 200 r. Prawo własności przemysłowej – Dz.U.2023.1170 t.j.
9.2.3 Zakaz Używania Znaku przez Osoby Trzecie – wszelkie prawa do Znaku są ściśle zastrzeżone. Używanie Znaku, bez wyraźnej zgody Kaptech Krzysztof Pająk, jest surowo zabronione i podlega ściganiu zgodnie z obowiązującym prawem.
9.2.4 Zakaz Podobnych Znaków czy Wyrażeń – ponadto, zakazuje się również korzystania z jakichkolwiek znaków, nazw, wyrażeń czy form słownych podobnych do Znaku, które mogą wprowadzać w błąd lub sugerować związki z Kaptech Krzysztof Pająk. Takie działania są również surowo zabronione i podlegają sankcjom.
9.2.5 Sankcje za Naruszenie Zakazu – w stosunku do osób lub podmiotów naruszających powyższy podejmowane będą kroki prawne, co może prowadzić do skierowania sprawy na drogę sądową oraz do nałożenia kar finansowych i innych sankcji.

10. Newsletter

Niezależnie od powyższego, możesz przesyłać nasz newsletter w formie elektronicznej innym osobom, które mogą być zainteresowane odwiedzeniem naszej strony internetowej.
Wg stanu na dzień 30.06.2023 r. nie rozsyłamy newslettera, jednakże zastrzegamy sobie prawo do uruchomienia takiej funkcjonalności w przyszłości.

11. Własność osób trzecich

Nasza witryna internetowa może zawierać hiperłącza lub inne odniesienia do witryn internetowych osób trzecich. Nie monitorujemy ani nie przeglądamy treści witryn internetowych osób trzecich, do których prowadzą linki z tej witryny. Produkty lub usługi oferowane przez inne strony internetowe podlegają obowiązującym Warunkom tych stron trzecich. Wyrażane opinie lub materiały pojawiające się na tych stronach internetowych nie są przez nas zatwierdzane i popierane.

Nie odpowiadamy za żadne praktyki dotyczące prywatności ani zawartość tych witryn. Ponosisz wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z tych witryn internetowych i wszelkich powiązanych usług stron trzecich. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody w jakikolwiek sposób, jakkolwiek spowodowane, wynikające z ujawnienia danych osobowych stronom trzecim.

12. Odpowiedzialne użytkowanie

Odwiedzając naszą witrynę internetową oraz korzystając z ofertowanych przez kaptech.it usług zgadzasz się używać jej wyłącznie do celów przewidzianych i dozwolonych w niniejszym Regulaminie, wszelkich dodatkowych łączących nas umowach oraz obowiązujących przepisach, regulacjach i ogólnie przyjętych praktykach online i wytycznych branżowych. Zabrania się korzystania z naszej strony internetowej lub usług w celu wykorzystywania, publikowania lub rozpowszechniania jakichkolwiek materiałów, które zawierają (lub są powiązane) ze złośliwym oprogramowaniem komputerowym; wykorzystywać dane zebrane z naszej strony internetowej do jakichkolwiek działań marketingu bezpośredniego lub przeprowadzać systematyczne lub zautomatyzowane zbieranie danych na naszej witrynie internetowej lub serwisach z naszą witryną związanych.

Zabrania się podejmowania jakichkolwiek działań, która powodują lub mogą spowodować uszkodzenie strony internetowej lub która zakłócają jej działanie, wydajność lub dostępność. Takie działania są surowo zabronione.
Zasady dopuszczalnego użytkowania Wityny oraz usług oferowanych przez kaptech.it reguluje niniejszy regulamin, regulamin poszczególnych usług oraz Zasady dopuszczalnego użytkowania.

13. Zgłoszenie pomysłu

Nie przesyłaj żadnych pomysłów, wynalazków, dzieł autorskich ani innych informacji, które mogą być uznane za Twoją własność intelektualną, a które chciałbyś nam przedstawić, chyba że wcześniej podpisaliśmy umowę dotyczącą własności intelektualnej lub umowę o zachowaniu poufności. Jeśli ujawnisz nam to bez takiej pisemnej umowy, udzielasz nam ogólnoświatowej, nieodwołalnej, niewyłącznej, wolnej od tantiem licencji na użytkowanie, reprodukcję, przechowywanie, adaptację, publikowanie, tłumaczenie i dystrybucję twoich treści w jakichkolwiek istniejących lub przyszłych mediach.

14. Zakończenie użytkowania

Możemy, według naszego wyłącznego uznania, w dowolnym momencie zmodyfikować lub przerwać tymczasowo lub na stałe dostęp do strony internetowej lub dowolnej Usługi, która się na niej znajduje. Zgadzasz się, że nie będziemy ponosić odpowiedzialności wobec Ciebie ani żadnej strony trzeciej za takie modyfikacje, zawieszenie lub zaprzestanie dostępu do witryny lub korzystania z niej lub jakichkolwiek treści, które udostępniłeś w witrynie. Użytkownik nie będzie uprawniony do żadnej rekompensaty ani innej płatności, nawet jeśli pewne funkcje, ustawienia i / lub treści, którą przez Ciebie zostały zamieszczone lub na które się zdałeś, zostaną trwale utracone. Nie wolno omijać ani usiłować obejść zabezpieczeń i mechanizmów ograniczających dostęp do naszej witryny internetowej.

15. Gwarancje i odpowiedzialność

Żadne z postanowień niniejszej sekcji nie ogranicza ani nie wyłącza jakiejkolwiek gwarancji wynikającej z prawa, której ograniczenie lub wykluczenie byłoby niezgodne z prawem. Niniejsza witryna internetowa i cała jej zawartość są udostępniane na zasadzie „tak jak jest” i „w miarę dostępności” i mogą zawierać nieścisłości lub błędy typograficzne. Wyraźnie zrzekamy się wszelkich gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, co do dostępności, dokładności lub kompletności Treści.

Nie gwarantujemy, że:

  • ta witryna internetowa lub nasze treści spełnią Twoje wymagania,
  • ta witryna internetowa będzie dostępna w sposób nieprzerwany, terminowy, bezpieczny i wolny od błędów.

Żadna część tej witryny nie stanowi ani nie ma stanowić porady prawnej, finansowej lub medycznej. Jeśli potrzebujesz porady, skonsultuj się z odpowiednim specjalistą.
Poniższe postanowienia tej sekcji będą miały zastosowanie w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo i nie będą ograniczać ani wyłączać naszej odpowiedzialności w odniesieniu do spraw, dla których ograniczenie lub wyłączenie naszej odpowiedzialności byłoby sprzeczne z prawem lub nielegalne. W żadnym wypadku nie będziemy odpowiedzialni za jakiekolwiek szkody bezpośrednie lub pośrednie (w tym za utratę zysków lub dochodów, utratę lub uszkodzenie danych, oprogramowania lub bazy danych lub utratę lub uszkodzenie mienia lub danych) poniesione przez Ciebie lub osoby trzecie, wynikające z dostępu do naszej witryny lub korzystania z niej.

Za wyjątkiem zakresu, w jakim jakakolwiek dodatkowa umowa wyraźnie stanowi inaczej, nasza maksymalna odpowiedzialność wobec użytkownika za wszelkie szkody wynikające z witryny internetowej lub związanych z nią produktami i usługami reklamowanymi lub sprzedawanymi za pośrednictwem strony internetowej, niezależnie od formy postępowania prawnego, które nakłada odpowiedzialność (wynikających z umowy, prawa, zaniedbania, zamierzonego postępowania, czynu niedozwolonego lub w innego sposobu) będzie ograniczona do całkowitej ceny, którą zapłaciłeś nam za zakup takich produktów, usług lub korzystanie ze strony internetowej. Taki limit będzie miał zastosowanie łącznie do wszystkich Twoich roszczeń i ewentualnych powództw.

16. Prywatność

Aby uzyskać dostęp do naszej strony internetowej i / lub niektórych usług, możesz być zobowiązany do podania pewnych informacji o sobie w ramach procesu rejestracji, wysłania zapytania, zgłoszenia lub dokonania zamówienia. Zgadzasz się, że wszystkie podane przez Ciebie informacje będą zawsze dokładne, poprawne i aktualne, a za ich zgodność ze stanem faktycznym będziesz ponosić wyłączną odpowiedzialność.

Opracowaliśmy zasady dotyczące wszelkich obaw związanych z prywatnością. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Oświadczeniem o ochronie prywatności i naszą Polityką plików cookies.

17. Dostępność

Dokładamy wszelkich starań, aby udostępniane przez nas treści były dostępne dla osób niepełnosprawnych. Jeśli jesteś niepełnosprawny i nie możesz uzyskać dostępu do jakiejkolwiek części naszej witryny ze względu na swoją niepełnosprawność, prosimy o przesłanie nam powiadomienia zawierającego szczegółowy opis napotkanego problemu. Jeśli problem jest łatwy do zidentyfikowania i rozwiązania zgodnie ze standardowymi narzędziami i technikami informatycznymi, niezwłocznie go rozwiążemy.

18. Ograniczenia eksportowe / zgodność z prawem

W przypadku dostęp do strony internetowej z terytoriów lub krajów, w których Treść lub zakup produktów lub usług sprzedawanych/prezentowanych na tej stronie jest nielegalny, musisz przyjąć, że dostęp do strony i zawartych na niej treści jest zabroniony. Nie możesz korzystać z tej strony internetowej z naruszeniem praw i przepisów polskich przepisów eksportowych oraz przepisów kraju, z jakiego łączysz się ze stroną kaptech.it.

19. Cesja

Nie możesz cedować, przenosić ani podzlecać żadnych swoich praw i / lub obowiązków wynikających z niniejszych Warunków, w całości lub w części, żadnej stronie trzeciej bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Wszelkie domniemane cesje naruszające tę sekcję będą nieważne.

20. Naruszenie regulaminu

Jeśli naruszysz niniejszy Regulamin w jakikolwiek sposób, bez uszczerbku dla naszych innych praw wynikających z niniejszych Regulaminu, możemy podjąć takie działania, jakie uznamy za stosowne, aby zaradzić naruszeniu, w tym tymczasowo lub na stałe zawiesić dostęp do witryny, blokując Twój adres IP lub kontaktując się Twoim dostawcą usług internetowych, aby zablokował dostęp do strony internetowej i / lub wszczął przeciwko Tobie postępowanie prawne.

21. Siła wyższa

Z wyjątkiem zobowiązań do zapłaty pieniędzy wynikających z niniejszej Umowy, żadne opóźnienie, niewykonanie lub zaniedbanie przez którąkolwiek ze stron w wykonaniu lub przestrzeganiu któregokolwiek z jej zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy nie zostanie uznane za naruszenie niniejszych Warunków, jeśli i tak długo, jak takie opóźnienie, niewykonanie lub zaniechanie wynika z jakiejkolwiek przyczyny pozostającej poza rozsądną kontrolą tej strony.

22. Odszkodowanie

Zgadzasz się, by zabezpieczyć i chronić nas przed wszelkimi roszczeniami, zobowiązaniami, szkodami, stratami i wydatkami związanymi z naruszeniem przez Ciebie niniejszego Regulaminu i obowiązujących przepisów, w tym praw własności intelektualnej i praw do prywatności. Niezwłocznie pokryjesz nasze szkody, straty, koszty i wydatki związane z ewentualnymi roszczeniami lub z tych roszczeń wynikające.

23. Zrzeczenie się

Nieegzekwowanie któregokolwiek z postanowień Regulaminu lub jakiejkolwiek jego klauzuli nie oznacza rezygnacji z uprawnień i praw z nich wynikających oraz nie będzie miało wpływu na ważność Regulaminu i jego klauzul, w tym prawa do egzekwowania wszystkich postanowień Regulaminu w późniejszym okresie.

24. Język

Niniejszy Regulamin jest skonstruowany i będzie interpretowany wyłącznie w języku polskim. Wszystkie zawiadomienia i korespondencja będą sporządzane wyłącznie w tym języku.

25. Całość umowy

Niniejszy Regulamin wraz z naszą polityką prywatności i polityką plików cookies stanowią całość umowy między Tobą a KAPTECH Krzysztof Pająk w związku z korzystaniem przez Ciebie z tej strony internetowej.

26. Aktualizacja regulaminu i jego postanowień

Od czasu do czasu możemy aktualizować niniejszy Regulamin. Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie postanowień regulaminowych pod kątem zmian lub aktualizacji. Data podana na początku niniejszego Regulaminu jest datą ostatniej aktualizacji. Zmiany niniejszych Warunków zaczną obowiązywać po opublikowaniu takich zmian na tej stronie internetowej. Dalsze korzystanie z tej witryny internetowej po opublikowaniu zmian lub aktualizacji będzie traktowane jako o akceptacji i zobowiązania do przestrzegania zapisów Regulaminu witryny

27. Wybór prawa i jurysdykcji

Niniejszy Regulamin witryny podlega prawu polskiemu. Wszelkie spory związane z niniejszym Regulaminem podlegają jurysdykcji sądów polskich. Jeśli jakakolwiek część lub postanowienie Regulaminu zostanie uznane przez sąd lub inny organ za nieważne i / lub niewykonalne na mocy obowiązującego prawa, taka część lub postanowienie zostanie zmodyfikowane, usunięte i / lub egzekwowane w maksymalnym dopuszczalnym zakresie, tak aby wykonać intencję niniejszych Warunków. Pozostałe postanowienia pozostaną bez zmian.

28. Kontakt

Niniejsza witryna jest własnością oraz jest zarządzana we własnym zakresie przez Kaptech Krzysztof Pająk.

W sprawie niniejszego Regulaminu witryny możesz skontaktować się z nami za pomocą strony kontaktowej.

Na tej stronie można znaleźć informacje prawne i regulacyjne.

Wszelkie dane rejestrowe, do posługiwania się którymi obliguje polskie firmy obowiązujące prawo znajdują się w stopce każdej z podstron niniejszej witryny internetowej.

NAPISZ DO NAS

Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

©2023 Wszelkie prawa zastrzeżone KAPTECH® Krzysztof Pająk

opracowanie KRISP