Bezpieczny komputer – regulamin usługi

Bezpieczny komputer – regulamin Usługi
Wersja 3(2023.08)

1. Informacje ogólne

1. Jako podstawę informacyjną niezbędną dla potrzeb właściwego zrozumienia niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące dokumenty:
a) Regulamin witryny,
b) Polityka prywatności,
c) Zasady dopuszczalnego użytkowania,
d) Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.
2. Ponadto wprowadza się do użycia następujące pojęcia:
a) Serwis lub kaptech.it – zakres usługowej działalności Kaptech Krzysztof Pająk w w zakresie serwisu urządzeń komputerowych,
b) Ekspertyza techniczna – dokument zawierający informację dotyczącą możliwości użycia Usługi, informacji o sprzęcie i jego stanie technicznym, potencjalnej możliwości i sposobie naprawy lub modernizacji oraz cenach części i Usług,
c) RMA – automatyczny dokument powstający przy dokonaniu przez Klienta zgłoszenia usługi serwisowej lub reklamacji, na podstawie którego następuje identyfikacja Klienta, sprzętu, Usługi, zgłoszenia oraz m.in. warunki zwrotu towaru; dokumentem towarzyszącym RMA będzie zgłoszenie zlecenia wykonania Usługi wysłane przez Klienta za pomocą kreatora na stronie kaptech.it oraz wszystkie dokumenty z tym zleceniem związane, np. dokumenty przewozów kurierskich itp.,
d) Wycena – informacja o cenie Usługi lub Towaru wyrażona kwotą brutto; ilekroć użyta zostanie z frazą „szacunkowa” oznaczać to będzie, iż Wycena nie jest ofertą w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a wartość Wyceny może ulec zmianie wskutek dodatkowych okoliczności, których nie można było przewidzieć w momencie przyjęcia Usługi do realizacji przez Serwis,
e) Bezpieczny komputer – nazwa Usługi przeznaczonej wyłącznie do Użycia profesjonalnego (art. 0 ust. 10 Regulaminu witryny) obejmującej konfigurowalny za pomocą kreatora pakiet usług serwisowych przez Klienta, jakie Klient może zamówić w ramach funkcjonalności witryny kaptech.it oraz udostępnionych opcji konfiguracyjnych Usługi; opis Usługi oraz specyfikacja towarzyszących usług składowych wyspecyfikowana jest w karcie konfiguracyjnej Usługi,
f) Działania o wysokim stopniu ryzyka – aktywności, w przypadku których korzystanie z Usługi lub jej wadliwe funkcjonowanie mogłoby w uzasadniony sposób  doprowadzić do zagrożenia życia, poważnych obrażeń ciała lub poważnych szkód w środowisku, poważnych szkód materialnych,
g) Sprzęt – komputer/y i ewentualnie inne urządzenia przekazane celem wykonania Usługi.
h) Regulamin – niniejszy regulamin pakietu usług „Bezpieczny komputer”.

2. Dobór usług

1. Klient jest wyłącznie odpowiedzialnym za wybór Usług przy czym zapewnia, że wybrane Usługi posiadają wymagane cechy oraz spełniają warunki zapewniające zgodność z rodzajem Danych osobowych, jakie Klient przekazuje na nośnikach wraz z komputerem/ami – podług zapisów Umowy powierzenia przetwarzania Danych osobowych – UPPDO.
2. Kaptech.it dokłada wszelkich starań, by w konfiguratorze Usługi i jej konfigurowalnych opcjach zawrzeć wszelkie niezbędne informacje na temat Usługi, jej użyteczności oraz jej składowych.
W Usłudze stosowane są wyłącznie produkty i usługi firm trzecich, które kaptech.it zna i posiada pozytywne doświadczenia związane z użyciem tych produktów/usług oraz ich niezawodnością.
Niezależnie od powyższego Klient winien zapoznać się z poszczególnymi składowymi Usługi przez zamówieniem i opłaceniem Usługi.
Zapoznanie się ze składowymi Usług oferowanych przez kaptech.it winno nastąpić:
a) poprzez przetestowanie we własnym zakresie wersji czasowych oprogramowania udostępnionych przez producentów (np. Eset, Sophos, Bitdefender),
b) poprzez przetestowanie we własnym zakresie wersji czasowych usług podmiotów trzecich lub wersji krótkoterminowych, jeśli wersje czasowe nie są udostępnione (np. Cyberghost, NordVPN),
c) zapoznanie się z parametrami sprzętu użytego do wykonania Usługi (np. Samsung, Intel, Yubico) poprzez analizę parametrów technicznych udostępnionych przez producentów sprzętu na ich stronach internetowych, analizę wątków w dyskusjach internetowych dotyczących użycia sprzętu (ostrożnie!), poprzez zadanie pytań lub wyrażenie swoich wątpliwości na etapie zapytania wysłanego do kaptech.it.
3. Z uwagi na fakt, iż nigdy nie ma 100% pewności co kompatybilności sprzętu Klienta ze składowymi Usługi oraz zgodności protokołów komunikacyjnych i sposobu obsługi pakietów danych przez operatora telekomunikacyjnego, z usług którego korzysta Klient, z usługami tunelowania będących składowymi Usługi, zastrzega się brak możliwości wykonania Usługi w oparciu o wstępnie zadeklarowany zakres usług składowych składających się na Usługę.
W takim przypadku Strony ustalą warunki zmiany Usługi lub rezygnacji z jej wykonania.
4. Dopuszcza się możliwość wykonania Usługi u Klienta, po uprzednich uzgodnieniach Stron.

3. Obowiązki kaptech.it

1. Zatwierdzenie zamówienia od Klienta po uprzednim przeanalizowaniu tego zamówienia.
2. W przypadku wątpliwości co do spójności zamówienia złożonego przez Klienta, kaptech.it kontaktuje się z Klientem i doprecyzowuje szczegóły Usługi lub anuluje zamówienie.
3. Należyte wykonanie Usługi niezwłocznie, nie dłużej jednak niż w terminie 14 dni.
4. Dostarczenie sprzętu do Klienta po zakończeniu Usługi w terminie do 3 dni licząc od dnia, w którym zakończono wykonanie Usługi.
5. Przygotowanie dokumentacji Usługi i przekazanie jej Klientowi wraz z przekazywanym sprzętem.
6. Zapewnienie wsparcia dla Klienta w zakresie wykonanej Usługi w terminie do 5 dni, licząc od dnia przekazania Sprzętu Klientowi.
7. Zabezpieczenie zwracanego Sprzętu oraz Dokumentacji Usługi w sposób uniemożliwiający otwarcie przesyłek w sposób niepozostawiający śladu.
8. O ile w drodze pisemnych ustaleń Stron nie ustalono inaczej, poczytuje się, że zakres Usługi wynikający z opisu Usługi oraz Usług towarzyszących wskazanych przez Klienta jako opcje Usługi, wyczerpuje zakres prac, jakie kaptech.it wykona w ramach realizacji Usługi.

4. Obowiązki Klienta

1. Przekazanie wraz z zamówieniem kompletnego opisu Sprzętu, problemów, usterek, oczekiwań oraz uwag co do konfiguracji Usługi.
2. Zamówienie musi zawierać:
a) dane Klienta (imię, nazwisko, email, telefon, adres),
b) rodzaj przekazywanego Sprzętu i akcesoriów,
c) oświadczenie Klienta o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta przez Kaptech Krzysztof Pająk, oraz potwierdzenia, iż Klient został poinformowany o prawie sprzeciwu co do przetwarzania danych, prawie dostępu do danych, do sprostowania danych oraz do żądania ich usunięcia,
d) oświadczenia Klienta o przeznaczeniu i używania rezultatu Usługi w celach profesjonalnych i/lub związanych z działalnością zawodową Klienta.
3. Wykonanie kopii zapasowych wszystkich niezbędnych danych znajdujących się na przekazywanych nośnikach zamontowanych w Sprzęcie lub do Sprzętu dołączonych.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do obowiązku spoczywającego na Kliencie, wyrażone w par. 4 ust. 3 oraz wyszczególnionych wyłączeń odpowiedzialności w par. 5 niniejszego Regulaminu, przyjmuje się, że kaptech.it nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za dane zgromadzone na nośnikach dostarczonych przez Klienta, ich zmianę lub utratę, z wyłączeniem odpowiedzialności za przetwarzanie Danych osobowych zgodnie z UPPDO.
4. Niezależnie od sposobu dostarczenia Sprzętu do Serwisu, Klient zobowiązany jest do dostarczenia Sprzętu w bezpiecznym, najlepiej oryginalnym, opakowaniu uniemożliwiającym przypadkowe i niezamierzone uszkodzenie Sprzętu.
5. Klient zobowiązany jest do zapewnienia, że ewentualnie zgłaszana usterka nie należy do tzw. grupy usterek FREEZE (przypadkowego „zawieszania się” systemu operacyjnego, występującego w różnych okolicznościach, w różnych odstępach czasu, podczas różnej intensywności użytkowania komputera).
Z uwagi na rozległość działań diagnostycznych mających na celu zlokalizowanie źródła usterek tego typu, usunięcie usterek typu FREEZE nie może być wykonane w ramach Usługi Bezpieczny komputer.
6. Klient zobowiązany jest do usunięcia z dostarczanych nośników pamięci wszystkich wrażliwych Danych osobowych.
7. Klient oświadcza, że wszystkie dane przechowywane na nośnikach pamięci dołączone bądź zintegrowane ze Sprzętem, włączając w to Dane osobowe, programy i utwory chronione prawem autorskim, przechowuje i użytkuje zgodnie z prawem i udzielonymi mu licencjami.
8. Zachowanie poufności w zakresie Usługi, jej realizacji, udostępnionych rozwiązań i danych kontaktowych przekazanych w ramach Dokumentacji Usługi.
9. Unikanie aktywności przy użyciu Sprzętu i zaimplementowanych rozwiązania wchodzących w skład Usługi mieszczących się w ogólnie rozumianych i zdefiniowanych w par. 1 pkt 2f niniejszego Regulaminu Działaniach o wysokim stopniu ryzyka.

5. Ograniczenie odpowiedzialności

1. Kaptech.it odpowiada za szkody spowodowane błędnym wykonaniem Usługi wyłącznie w przypadku, gdy Usługa nie została zrealizowana w sposób rzetelny i Klient pomimo niezbędnej wiedzy i odpowiedniej staranności nie może korzystać z pożytków płynących z wykonanej Usługi. Odpowiedzialność kaptech.it ograniczona jest limitami wyrażonymi w par. 15 Gwarancja i odpowiedzialność Regulaminu witryny.
2. Kaptech.it nie  odpowiada za jakiekolwiek skutki i szkody płynące z użytkowania przez Klienta oprogramowania i zaimplementowanych konfiguracji i rozwiązań w ramach Usługi.
Wyłącza się ponadto jakąkolwiek odpowiedzialność kaptech.it za:
a) skuteczność mechanizmów szyfrowania danych, w szczególności wskutek rozwoju technologicznego i ciągłego wzrostu ogólnie dostępnej mocy obliczeniowej pozwalającej na deszyfrowanie danych,
b) funkcjonalność oprogramowania wskutek zmian, jakie dokonywane są w systemach operacyjnych wskutek uaktualnień,
c) poprawność działania oprogramowania lub brak możliwości jego uruchomienia wskutek braku kompatybilności składowych oprogramowania z modułami systemu operacyjnego lub oprogramowania dodatkowego pochodzącego od firm trzecich.
3. Kaptech.it nie odpowiada za utratę danych z nośników Klienta w następujących przypadkach:
a) uszkodzenia fizyczne nośników lub uszkodzenia struktury logicznej systemu plików,
b) Klient nie wyszczególnił pisemnie zakresu danych, jakie winny być zachowane w ramach wybranej opcji Zachowanie danych jako składowej Usługi,
c) Klient nie skorzystał z opcji Odzyskania danych z uszkodzonych nośników danych jako składowej Usługi.
4. Kaptech.it nie odpowiada za utratę aktywacji licencji lub skuteczność przeniesienia licencji do nowej instancji systemu operacyjnego, w szczególności wtedy, gdy reinstalacja systemu operacyjnego ma nastąpić na dotychczasowym nośniku pamięci dostarczonym przez Klienta.
Klient we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność winien zadbać o zachowanie licencji, ich ewentualną dezaktywację przez wykonaniem Usługi oraz zachować klucze oraz mechanizmy pozwalające na ich ponowne aktywacje.
5. Dla systemów Windows: o ile migracja profilu użytkownika z jednego systemu do nowej instalacji systemu jest zazwyczaj możliwa przy użyciu udostępnionych przez Microsoft narzędzi USTM, wyraźnie rekomenduje się się w przypadku Usługi Bezpieczny komputer unikanie tej metody migracji.

6. Zastrzeżenia prawne

1. Kaptech.it zastrzega sobie prawo do ciągłego wprowadzania zmian i ulepszeń w oferowanych Usługach.
2. Klient ma prawo zgłaszać swoje uwagi co do składowych Usługi oraz proponować inne opcje Usługi, które chciałby uzyskać w ramach Usługi. W takim przypadku każda zaakceptowana zmiana zostanie potwierdzona przez Serwis w drodze korespondencji.
3. Część rozwiązań wykonanych w ramach Usługi, takich jak np. Dokumentacja Usługi oraz zaimplementowane w systemie operacyjnym skrypty i aplikacje autorstwa kaptech.it chronione są prawem autorskim.
Wobec powyższego Kaptech.it udziela Klientowi prawa do niewyłącznego i nieograniczonego w czasie prawa do użytkowania dostarczonych rozwiązań, bez prawa ich dystrybucji, udostępniania dalej. Przyjmuje się, że rozwiązania dostarczane są na zasadzie „jest takie, jakie jest”, bez jakichkolwiek gwarancji wyraźnych lub dorozumianych, w tym gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu. W żadnym wypadku kaptech.it nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia, szkody lub inne odpowiedzialności, czy to z zakresu realizacji Umowy – dotyczy użytkowania oprogramowania, odpowiedzialności deliktowej lub inny sposób wynikający z użytkowania przez Klienta oprogramowania.
4. Kaptech.it informuje Klienta o możliwych skutkach utraty Sprzętu zawierającego niezabezpieczone nośniki, na którym/ch znajdują się niezaszyfrowane dane, np. wskutek zagubienia lub kradzieży przesyłki kurierskiej.
4.1 Szkoda materialna następuje w sytuacji, gdy z komputera nie zostaną skradzione dane, a szkoda sprowadza się do kosztów odtworzeniowych Sprzętu i konfiguracji.
4.2 Szkody niematerialne, mogące wywołać szkody materialne i negatywne skutki finansowe w późniejszym czasie. Zaliczamy do nich m.in.:
4.2.1 Wyciek danych uwierzytelniających (np. cookies sesyjne, hasła zapamiętane w programach klientach pocztowych, przeglądarkach internetowych, w systemie operacyjnym (np. hasła do sieci Wi-Fi)), mogący skutkować:
a) możliwą utratą tożsamości w Internecie,
b) utratą dostępu do skrzynek poczty elektronicznej, za pomocą których kontrolowany jest dostęp do wielu usług w Internecie,
c) ujawnieniem newralgicznych danych uwierzytelniających usług w Internecie, w tym usług bankowości internetowej, serwisów społecznościowych, paneli zarządczych usługami płatniczymi, usługami administracyjnymi rozwiązań chmurowych, serwerowych itd.,
d) działaniami przestępczymi przy wykorzystaniu danych uwierzytelniających (ataki DDOS, phishing, spoofing itp.) identyfikujących Klienta z działaniami przestępczymi,
e) włamaniami do infrastruktury sieciowej Klienta.
4.2.2 Ujawnienie Danych osobowych Klienta oraz osób i podmiotów z Klientem związanych, mogących skutkować dalej m.in.:
a) próbami wyłudzeń, oszustw, szantażu, czarnego PR, wobec osób i podmiotów będących ofiarami wycieku,
b) utratą reputacji i wiarygodności Klienta, utratą zaufania ze strony jego klientów,
c) bezprawnym wykorzystaniu danych osobowych w procederze wyłudzeń i zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu osób, których dane zostały ujawnione.
4.3 Roszczenia ze strony osób pokrzywdzonych wskutek wycieku.
5. W związku z powyższym pkt 4 Klient oświadcza, iż rozumie powagę zagrożeń płynących ze strony utraty komputera i niezabezpieczonych nośników danych i przed przekazaniem Sprzętu kurierowi zastosuje co najmniej jedną z poniższych metod zabezpieczeń:
a) zdemontuje nośniki danych i zabezpieczy je we własnym zakresie,
b) zaszyfruje nośniki danych,
c) usunie w sposób trwały newralgiczne dane z nośników.
Skutki i konsekwencje, jakie mogą nastąpić w przyszłości, wskutek niezastosowania się do powyższych zasad bezpieczeństwa obciążają wyłącznie Klienta.
6. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od realizacji Usługi w czasie trwania Usługi, przy czym przyjmuje się, że wszelkie etapy Usługi i czynności towarzyszące, do których Serwis przystąpił przed uzyskaniem informacji o odstąpieniu od Umowy, w tym produkty/usługi/licencje, jakie Serwis zakupił dla lub w imieniu Klienta przed uzyskaniem informacji o odstąpieniu od Umowy, zostały wykonane i dostarczone oraz Klient pokryje ich koszty.
Jeśli w ramach odstąpienia od Umowy przez Klienta nastąpi przerwanie nieodwracalnej usługi, np. instalacja systemu operacyjnego na nośnikach Klienta, Klient akceptuje fakt, iż może się wiązać się to z brakiem możliwości uruchomienia systemu operacyjnego, braku dostępu do danych itp.
7. Z uwagi na fakt, iż  usługa Bezpieczny komputer dedykowana jest wyłącznie dla Użycia profesjonalnego – zgodnie z definicją wyrażoną w art. 0 ust. 10 Regulaminu witryny, odstąpienie od umowy następuje z pominięciem zapisów art. 8 wyrażonego w Regulaminie witryny traktującego o prawach konsumenta zgodnie z art. 37 Ustawy o prawach konsumenta względem m.in. umów zawieranych na odległość poza lokalem przedsiębiorstwa.
8. Obszar Usługi Bezpieczny komputer obejmuje terytorium Polski, krajów Unii Europejskiej, krajów należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz Szwajcarii. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się realizację Usługi dla Klientów spoza krajów wymienionych powyżej.
Ilekroć do wykonania Usługi niezbędne będzie skorzystanie z usług firm kurierskich, dla Klientów poza Polski będzie przekazywana indywidualna wycena transportu Sprzętu.

7. Usunięcie danych po wykonaniu Usługi

1. Kaptech.it po upływie 5 dni od daty dostarczenia Sprzętu do Klienta po wykonaniu Usługi usuwa wszelkie dane dotyczące wykonanej Usługi, w tym Dokumentację Usługi zawierającej m.in. dane uwierzytelniające, hasła dostępu, klucze, certyfikaty.
Oznacza to, że w przypadku utraty danych przez Klienta, w tym utratę Dokumentacji Usługi Klient może utracić dostęp do skrzynek poczty elektronicznej, dostęp do nośników danych i zawartych na nich danych, wykupionych usług od firm trzecich itp.
Utrata Dokumentacji Usługi i/lub dostanie się jej w ręce osób niepowołanych wiąże się z niebezpieczeństwem powstania zagrożeń wyszczególnionych w par. 6 pkt 4 niniejszego Regulaminu.
Klient oświadcza, że zagrożenia płynące z utraty Dokumentacji Usługi w pełni rozumie i podejmie wszelkie działania, by uniknąć lub zminimalizować szkody w przypadku jej utraty.
2. W przypadku chęci pozostawienia przez Klienta do dyspozycji kaptech.it fragmentów Dokumentacji Usługi celem świadczenia pomocy zdalnej lub konsultacji w przyszłym czasie, Strony pisemnie ustalają zakres pozostawionych danych, sposób ich przechowania przez Kaptech oraz możliwe sposoby ich użycia w przyszłości.

8. Kontakt z Kaptech Krzysztof Pająk

1. Kaptech.it w Dokumentacji Usługi przekazuje następujące dane kontaktowe: osoba kontaktowa, numer telefonu, adres e-mail, ew. dodatkowy skonfigurowany kanał komunikacyjny.
2. W przypadku pytań dotyczących Usługi, ochrony Danych osobowych Klient może:
a) skorzystać z formularza kontaktowego.
b) skontaktować się zgodnie z udostępnionymi danymi w sekcji kontakt na witrynie internetowej.
3. W przypadku przekazywania informacji poufnych, których ujawnienie może wyrządzić szkody Klientowi i osobom/podmiotom z Klientem powiązanych, wszelka korespondencja wysyłana do kaptech.it winna być zaszyfrowana.
W tym celu kaptech.it udostępnia swój publiczny klucz GPG.

NAPISZ DO NAS

Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

©2023 Wszelkie prawa zastrzeżone KAPTECH® Krzysztof Pająk

opracowanie KRISP